I.
Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľom osobných údajov podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) je TOSTAD s.r.o. IČO: 50715259 so sídlom Jabloňová 13, 08001, Prešov (ďalej len: „prevádzkovateľ“).
2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú adresa: Jabloňová 13, 08001, Prešov a email: info@tostad.sk
3. Osobné údaje sú podľa Článku 4 odsek 1 nariadenia GDPR (General Data Protection Regulation) akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.
4. Prostredníctvom tejto internetovej stránky sa zhromažďujú predovšetkým osobné údaje, ktoré slúžia pre Vaše informovanie (HÚ SAV poskytuje informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z.), prijatie a vybavenie Vašich požiadaviek, na zasielanie Newslettera (službu aktuálne nemáme aktivovanú), pokiaľ ste si tento objednali, prípadne na spracovanie Vašich otázok a na zlepšenie našej ponuky, služieb pre Vás. Podľa zákona sa za spracovanie osobných údajov považuje aj to, ak osobné údaje máme k dispozícii, aj keď s nimi ďalej nijako nenakladáme. Napríklad, ak nám napíšete e-mail a my tým pádom máme k dispozícii Vaše meno (či nickname) a e-mailovú adresu.
5. Medzi informácie, ku ktorým máme prístup patrí:
– otváraná stránka nášho webu;
– kód odpovede http;
– dátum prístupu a času prístupu;
– prenášané množstvo údajov;
– identifikácia Vášho prehliadača a Vami používanom operačnom systéme.
6. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.:

II.
Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.
2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.
3. Za akým účelom spracúvame Vaše osobné údaje?
– komunikácia s ľuďmi, ktorí majú záujem o našu činnosť;
– informovanie o našich aktivitách;
– správa našej webovej stránky;

III.
Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je
• plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa § 13 ods. 1 písm. b) Zákona,
• oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. f) Zákona,
• Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.
2. Účelom spracovania osobných údajov je
• vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
• zasielanie obchodných oznamov a výkon ďalších marketingových aktivít.3. Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle § 28 Zákona. S takým spracovaním ste poskytol/la svoj výslovný súhlas.

Zákonný dôvod Účel Údaje Zdroj údajov Príjemcovia osobných údajov (spracovatelia)
Plnenie  zmluvy Vybavenie objednávky a odpoveď na dopyt zaslaný cez kontaktný formulár Osobné údaje klientov (kontantné údaje ako meno a e-mail) E-mailová komunikácia, kontaktný formulár Subdodávatelia, mailingové služby, tlačené dokumenty
Oprávnený záujem Poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov) Kontaktné údaje klientov Informácie z objednávok a kontaktného formulára Subdodávatelia, mailingové služby
Súhlas Marketing a propagácia webu E-maily, mená potenciálnych zákazníkov, IP adresy a ďalšie technické identifkátory Kontaktný formulár, analytické nástroje Webhostingová spoločnosť, mailingové služby, analytické nástroje

IV.
Doba uchovávania osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
• vaše osobné údaje spracúvame iba počas nevyhnutnej doby, pokiaľ trvá účel ich spracovania.
• po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

V.
Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby
• Podieľajúce sa na dodávaní služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,
• zaisťujúce marketingové služby.
2. Prevádzkovateľ má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcovia osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia analytických nástrojov.
3. Google Analytics
Táto internetová stránka používa Google Analytics, internetovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. súbory „cookie“, textové (dočasné) súbory, ktoré sa ukladajú v počítači používateľa a prostredníctvom ktorých sa umožňuje analýza používania internetovej stránky. Informácie o používaní tejto internetovej stránky používateľmi vytvorené súborom cookie sa spravidla prenášajú na server Googlu v USA a tam ukladajú. IP adresa sprostredkovaná Vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics sa nespojí s inými údajmi od Googlu. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť náležitým nastavením softvéru Vášho prehliadača. Okrem toho môžete zaznamenávaniu údajov vytvorených súborom cookie a vzťahujúcich sa na Vaše používanie internetovej stránky (vrátane vašej IP adresy) Googlu, ako aj spracovaniu týchto údajov Googlom zabrániť tak, že si prevezmete a nainštalujete zásuvný modul prehliadača dostupný prostredníctvom nasledujúceho odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Všimnite si, prosím, že použitie zásuvného modulu prehliadača v príslušnom prehliadači aj v príslušnom počítači je obmedzené a po inštalácii nesmie byť deaktivované alebo vymazané, aby sa naďalej zachovalo deaktivovanie služby Google Analytics. Vyhlásenie Googlu o ochrane údajov si môžete pozrieť na stránke http://www.google.com/intl/sk/policies/privacy/.

VI.
Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte
• právo na prístup ku svojím osobným údajom podľa § 21 Zákona,
• právo na opravu osobných údajov podľa § 22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa § 24 Zákona,
• právo na výmaz osobných údajov podľa § 23 Zákona,
• právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa § 27 Zákona,
• právo na prenositeľnosť údajov podľa § 26 Zákona,
• právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email prevádzkovateľa uvedený v čl. III týchto podmienok.
2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII.
Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.
2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä pomocou bezpečných hesiel, ochranných programov a záloh.…
3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII.
Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového kontaktného formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018.

Máte záujem o túto službu? Alebo ďalšie otázky?

Kontaktujte nás prostredníctvom formulára nižšie.